De pacht

Het Gildeboek

“De pacht”

Note: Het onderstaand stuk is één op één overgenomen uit het oude gildeboek. Het is goed te zien hoe men in die dagen schreef in Netterden. Over het algemeen was dit de schrijfwijze van de “penningmeester” van het gilde.

Als je het gehele boek doorleest valt op dat iedere schrijver zijn eigen manier heeft. Tevens staat het boek vol met de toen maar zelfs nu nog zovele bijnamen van personen.

Zo werd er geschreven:

Andries smut belooft van sien huisplaets staen op de gemeine straet Jaerlicx 15 st

met Rundve dat hij noch sien naekome kan geene ganse noch Entfoogels noch honders magh houden Dat voornd Getrackt is gemaekt En sal sin aenvanck neemen op S peter 1722 den # andries Smit heeft syen huisplaets aen Laemert demkinghs betaelt van Jaer 1722: met 15 stuy

Den 4 mert Ao 1726 heeft derck schut sien huisplaets betaelt met vont Jaer 1724 15 # Dito Derek heister syen paght van t Welleken vant Jaer 1725

Derek Schut heeft sien paght van sien huisplaets betaelr vant Jaer 1725 met 0-15 st Andries smit heeft sien huisplaets betaelt vant Jaer 1723: 1724: en 1725 met 1-15-0

Ao 1727 den 24 feb betaelt Hendrick Boshuisen sien huisplaets met 0-7½-0

Jan te poell heeft betaelt de paght van sien mistevaelt Jaerlicx in paght 0-3-0nu betaclt 5 Jacren met 0-15-0 den 24 Februwary 1727

dito betaelt Jan pepoell [:sic] de paght vant straetien aent steegewant met 0-20-1 voor Jaer 1726

Ao 1727 den 24 Februwary heeft andries bruins aen de Klein Netterse naenentlick aen Jan te Poell garrit Willemsen Willem Rouwen Garret Gelsinck Een Jan staerck beracit 8-10-0

Ao 1720 den 12. Februwarij den 16 maertij heeft Derek Saelemingh betaelt op de vryheit vant Jaer 1719 soo verpaght is voer de somma at 4 gI 15 s Hollans met twee gl vijff # hollans segge 2 gI 5 st holl

Dito heeft Jan haerts hoevel oock betaelt de somma ad 2 gl 5 holl Hier meded voldaen de vryheit vant Jaer 1719 Laeúet Gors baúen alle.

Ao 1719 den 25 Junii heeft hendrick meilant sijen huisplaets staende op de gemeine straet betaelt met 0-10-0

Derck schutt heeft sien huisplats betaelt aen Laemen Deuikings vant Jaer 1720 En 1721 met 11-0-.

1721# Den 23 mert heefs hendrick boshuisen sijen huisplaets staend op het gemeint betaelt met 0-7½-0

de anno 1720 – Anno 1723 Heeft derck heisrer sien paght betaelt van het Welleken achter derck saeleminghs kamp met 0-15-0

Ann 1724 heeft derck heister sien paght beraelt van het welleken van hes Jaer 1723 met 0-15-0

Derck Heister heeft de paght vant Welleken beraelt vant Jaer 1725 met 0-15 st

Derck heister heeft sien paght vant welleken betaelr vant Jaer 1726 met0-15 st

Conditien Ende voorwaerden Aangaen De Rosmoelen tot Netterden voor Eerst soo sall den toekoemienden moellenaers Alle ganck baere Waerck soo houden Als deze waerck tot synen Laesren neemen sal oock dee voorn moelen In dach# en vach houden En Alle die deze voorn moelen mocht paghten sullen voor jeder duiem bret steens daer Als gemaelen mochte Zijend: Een en dicate#n aen die gemeint hebben ost# moeten betaelen voorders is oock gecondirioneert dat Alle die gene die hier Zijen ofte komen mochten en paghter sullen [doorge- treep: dierstraetien het straetien tussen die Dreevelse weij En het velt En het Joneker straetien #tid volleste tor] die diepaght penningen Alle vierde Jaers betaelen sunder Eenige Cortinge oft tegen spreeken Den paghter sail gehouden sijen om twe suffisanre borgen te stellen baer die gemeinte mede ge [doorgestreep:: conditinert] geconsenteert is die paght Jaeren sullen aenvangen 1721 den 27 Janvarij En sullen die #Een twe Jaeren op nieuJaer als men schrift 1723 maer soo het quaem dat die Graefselicke moelen op synt martinij die paght Jaeren uit waeren als men schrift 1722 soo sail die voorn. moelenpaght oock uit Zijen die paght gulden sall sijen 7 van twe stúff En Een ortien hollans gelr die twe stuf. en Een oertien stúllen bie den toeslagh betalt woorden

(bron: J.H.G. te Boekhorst)