Ontstaan ’t Gildegebouw

Oprichting “Het Kruisverbond”

Om het ernstige drankmisbruik tegen te gaan, werd met steun van het Rooms Katholieke kerkbestuur van de Walburgisparochie op 19 mei 1907 de vereniging Katholieke Genootschap “Het Kruisverbond te Netterden” opgericht. De vereniging komt onder Patronaat van de Heilige Jozef te staan.

Om lid van het Katholieke Genootschap “Het Kruisverbond te Netterden” te worden moest men de leeftijd van minimaal 12 jaar hebben, Rooms Katholiek zijn en woonachtig te Netterden. Als lid moest men zich verbinden om, behoudens voorschrift van de geneesheer, zich te onthouden van alle sterke (gedistilleerde) dranken. Verder slechts alle andere alcoholhoudende dranken met bijzondere matigheid te gebruiken. De verbintenis die men aanging als lid van de vereniging is geen gedane gelofte aan God en verplicht niet onder zonde. Het is alleen een duidelijke uitgesproken, ernstig voornemen, dat men ter liefde Gods, tot heil van zichzelf en de naaste, ter goeder trouw en eerlijk wil naleven.

De verbintenis duurt voor alle leden tot aan de eerste vergadering van het volgende jaar. Beide klassen, de geheel onthouders en de afschaffers, hebben een eigen insigne, dat voor de leden voortdurend zichtbaar behoort te worden gedragen. Het Kruisverbond wordt aangegegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen van de dag van oprichting, zijnde 9 mei 1907. De statuten van de vereniging worden bij Koninklijk besluit op 1 juli 1910 goedgekeurd en als bijvoegsel gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op donderdag 11 augustus 1910, onder nummer 186. In de volksmond werden de leden ook wel ‘de heren van de blauwe knoop genoemd’ (insigne van de de geheelonthouders). De Pastoor had namens de Parochie bij vergaderingen een grote inbreng en kon zelfs tijdens een vergadering van zijn vetorecht gebruik maken.

Bouw van een verenigingsgebouw.

“Het Kruisverbond” stichtte in samenwerking met het kerkbestuur in het jaar 2010 een verenigingsgebouw aan de Woldenburgseweg 1. Het Kruisverbond verkreeg van mejuffrouw Eva Elisabeth Kroes, zonder beroep en wonende te Netterden het recht van opstal om op een stukje grond aan de Woldenburgseweg een verenigingsgebouw te bouwen.

Door uitgifte van obligatielening met bepaalde looptijd en een bijdrage van de kerk, werden de nodige financiële middelen verkregen en kon met de bouw van het gebouw worden begonnen. Gedacht werd aan een dorpshuis, waarin alle plaatselijke activiteiten plaatsvinden.

Architect G.H. Veels te Ulft kreeg de opdracht om een ontwerp te maken. Na een aanbesteding werd het werk gegund aan de volgende ambachtslui:

  • Metselwerk fl. 1.484,- aan de gebroeders Gebbink te Klein-Netterden;
  • Timmerwerk fl. 1.498,- aan de gebroeders Aalbers te Gendringen;
  • Smids- en loodgieters werk fl. 207,- aan J. Kamps en Bamberg te Netterden
  • Verfwerk fl. 190,- aan G.J. Schennink te Netterden;
  • Architect fl. 168,95 G.H. Veels te Ulft

Totaal aanneemsom: fl. 3.547,95

Als inboedel werd aangekocht een biljarttafel voor fl. 100,- waarvoor kleermaker B. Geurtsen een biljartlaken heeft gemaakt voor fl. 12,75. Verder werd nog de aankoop gedaan van een piano van J. Heister voor fl. 45,-.

“St. Jozef-Vereniging”

Op 15 december 1918 werd de St. Jozef-Vereniging (Patroon Heilige van het Kruisverbond  opgericht. De statuten en huishoudelijk reglement werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit 3 mei 1919.

Met het oprichten van de St. Jozef-Vereniging is de overname van het verenigingsgebouw een feit. vanaf die tijd heet het gebouw dan ook het “Jozefgebouw”

Fusie St. Jozef-Vereniging en St. Walburgis Gilde

Op 3 april 1981 werd het verenigingsgebouw overgedragen aan het St. Walburgis Gilde. Het gebouw zal voortaan ’t Gildegebouw heten. Alle baten en lasten werden door het Gilde van de St. Jozef-Vereniging overgenomen. De akte van fusie en levering onroerend goed ten behoeve van de vereniging St. Walburgis Gilde en juridische overdracht volgde op 8 maart 1983. Een fusie wordt aangegaan, waarbij de St. Jozef-Vereniging al haar bezittingen overdraagt aan het St. Walburgis Gilde, terwijl laatst genoemde vereniging alle schulden en alle lopende verplichtingen van de St. Jozef-Vereniging voor haar rekening zal nemen, en deze als eigen schulden zal voldoen en nakomen. De St. Jozef-Vereniging zal worden opgeheven.

Het St. Walburgis Gilde verkrijgt door de fusie het eigendom van het verenigingsgebouw en het gebruik van omliggende weide. Ook verkrijgt het Gilde nu het recht van opstal van het perceel aan de Woldenburgseweg.